ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ สนับสนุนส่งเสริมให้คณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการอบรมจากมูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ หลักสูตรการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่หยุดเพื่อพัฒนาแนวคิด (Stop-Motion Animation)

วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ สนับสนุนส่งเสริมให้คณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการอบรมจากมูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ หลักสูตรการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่หยุดเพื่อพัฒนาแนวคิด (Stop-Motion Animation) ขอขอบพระคุณรองศาตราจารย์ ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเจ้าหน้าที่การฝึกอบรมที่ให้การต้อนรับและคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเข้ารับการอบรมด้วยดี

60933101_2233196816728641_7453193771090444288_n 61049401_2233187360062920_7566782629433835520_n 61172388_2233186990062957_8692173359313584128_n 61225020_2233186770062979_7882639927450533888_n 61239035_2233196940061962_7562674553344753664_n 61243892_2233197110061945_2027576244224131072_n 61337852_2233196730061983_3925743161019727872_n 61363665_2233187280062928_662175792586817536_n 61366376_2233197023395287_7104018801145937920_n 61458030_2233197156728607_6956913937874944000_n