ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ส่งเสริมคณะครูสายชั้นปฐมวัยจัดประสบการณ์ส่งเสริมประชาธิปไตย

วันศุกร์ ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ส่งเสริมคณะครูสายชั้นปฐมวัยจัดประสบการณ์ส่งเสริมประชาธิปไตยให้เด็กสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ โดยเด็กต้องสามารถนำหลักประชาธิปไตยมาใช้ในวิถีชีวิตประจำวัน เพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเหมาะสมตามวัย ปลูกฝังความเป็นพลเมืองดีและประชาธิปไตยในเด็กปฐมวัย ซึ่งถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เด็กทุกคนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมและเกิดความสงบสุข ขอขอบคุณคณะครูที่ได้ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี

62436649_2264953473552975_2697535088781950976_n 62481884_2264953890219600_2407677955112173568_n 63757937_2264953220219667_8663206437717016576_n 64216383_2264953626886293_7218444864579436544_n 64225603_2264953740219615_6545939542501752832_n 64269033_2264953230219666_2061315596041060352_n 64277070_2264953536886302_691007336814215168_n 64289627_2264953253552997_15691113260122112_n 64306971_2264953363552986_3390437536965853184_n 64443137_2264953913552931_426596144911482880_n