อาจารย์ภาณุวัฒน์ ศิวะสกุลราช อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ดำเนินการติดตาม/นิเทศตาม ผู้บริหาร และคณะครูที่ได้เข้ารับการอบรมตามโครงการระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thailand 4.0)

วันอังคารที่  18  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 โรงเรียนวัดสุทัศน Read More …