อาจารย์ภาณุวัฒน์ ศิวะสกุลราช อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ดำเนินการติดตาม/นิเทศตาม ผู้บริหาร และคณะครูที่ได้เข้ารับการอบรมตามโครงการระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thailand 4.0)

วันอังคารที่  18  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณอาจารย์ภาณุวัฒน์  ศิวะสกุลราช  อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ดำเนินการติดตาม/นิเทศตาม ผู้บริหาร  และคณะครูที่ได้เข้ารับการอบรมตามโครงการระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thailand 4.0) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดยมีนางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว   ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ให้การต้อนรับและร่วมรับรับฟังคำชี้แนะพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นให้ดียิ่งขึ้น

 

64322346_2880251981988152_2505069104507912192_n 64333561_2880251778654839_4343496737067892736_n 64403760_2880252391988111_3338984034918203392_n 64457377_2880252218654795_3488534074610417664_n 64641276_2880253895321294_3503797065530474496_n 64809576_2880252578654759_8046749206196518912_n 64921393_2880252945321389_2264514158126956544_n 64935126_2880253721987978_5058976217714130944_n