ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำ Read More …

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ส่งเสริมให้ครูนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทย ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักในคุณค่าและเห็นความสำคัญของวันภาษาไทย

วันเสาร์ ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว Read More …

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ส่งเสริมให้ครูนำนักเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้ คู่คุณธรรม ตอน ผู้นำยุวชนคุณธรรม

วันที่ ๒๐ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สร Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ขอขอบพระคุณนายแพทย์เมธิพจน์ ชาตะเมธีกุล ผู้อำนวยการกองควบคุมโรค สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ที่นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองควบคุมโรค ตรวจเยี่ยมในการควบคุมดูแลการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

วันจันทร์ ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักง Read More …

ขอขอบพระคุณครอบครัวของคุณยายวิไล ใจมาก คุณแม่พนิดา ดำรงวิวัฒนกุล Mr.Chad Stephenson น้องKate Stephenson น้องSarah Stephenson ให้ความอนุเคราะห์มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ทุกคน

วันอังคาร ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอขอบพ Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอขอบพระคุณเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ที่ได้นำกระดาษ A๔ มามอบให้กับทางโรงเรียน

โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอขอบพระคุณเครือข่ายผู้ปกครองนักเรีย Read More …