โรงเรียนวัดสุทัศน์จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของสุนทรภู่

นที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์จัดกิจกรรมวันสุ Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้ต้อนรับคณะ Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอขอบพระคุณ ดร.อมรรัตน์ ชีวังกูร หัวหน้าฝ่ายการศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระนคร ให้ความอนุเคราะห์เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ รวมถึงคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ แก่ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา

วันอังคาร ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอขอบ Read More …