ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์นำนักเรียนเข้าสอบชิงทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันเสาร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว Read More …

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฐวดี กติกา น้องอุ๋มอิ๋ม ได้รางวัลชนะเลิศ และเด็กชายณัฐพล มูลมา น้องวิน ลำดับที่ ๖ การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนส่งเสริมการศึกษา สำหรับนักเรียนที่เรียนดีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ขอแสดงความยินดี โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ขอ Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร นำโดย นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเพื่อส่งเสริมนักเรียนให้ได้เรียนรู้กิจกรรมอันดีของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ร่วมสืบทอดประเพณีอันดีงามของคนไทย

วันศุกร์ ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงา Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ได้รับคัดเลือกจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ให้คณะครูนำนักเรียนสาธิตการสวดโอ้เอ้วิหารราย งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

วันพฤหัสบดี ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนัก Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ขอขอบพระคุณ ขอขอบพระคุณ อาจารย์ดร.ยุรวัฒน์ คล้ายกมล อาจารย์ประจำสาขาวิชาประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ ดร.ศศิธร เขียวกอ โรงเรียนพญาไท และคณะที่ให้ความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนวัดสุทัศน์เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนั Read More …