โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ขอขอบพระคุณ ขอขอบพระคุณ อาจารย์ดร.ยุรวัฒน์ คล้ายกมล อาจารย์ประจำสาขาวิชาประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ ดร.ศศิธร เขียวกอ โรงเรียนพญาไท และคณะที่ให้ความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนวัดสุทัศน์เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ขอขอบพระคุณ อาจารย์ดร.ยุรวัฒน์ คล้ายกมล อาจารย์ประจำสาขาวิชาประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ ดร.ศศิธร เขียวกอ โรงเรียนพญาไท และคณะที่ให้ความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนวัดสุทัศน์เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ได้รับคำแนะนำช่วยเหลือในการจัดการเรียนการสอนสะเต็ม นักเรียนเกิดทักษะการคิดแก้ไขปัญหา การสร้างนวัตกรรมตามทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ในครั้งนี้ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำครูเนตนภา ศรีจำพลัง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับ พูดคุยแลกเปลี่ยน นำคณะเยี่ยมชมสวนเกษตรพอเพียงตามศาสตร์พระรา และพร้อมเข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วยความยินดียิ่ง

67087554_2310655245649464_936450793496641536_n 66806391_2310655172316138_5276768563275759616_n 66461071_2310655322316123_319292576068796416_n 66426654_2310656065649382_1850909322918232064_n  66122539_2310655442316111_8332425859218538496_n  66767455_2310655498982772_3248496426975494144_n

64491008_2310655072316148_9053878380948094976_n 66487377_2310654945649494_7476725768056209408_n   64718658_2310655552316100_2903820800345767936_n 66333419_2310655902316065_6548952144232316928_n