ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือนสิงหาคม – กันยายน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์

ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือนสิงหาคม – กันยายน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ภายใต้การบริหารงานโดย นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู และการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษากรุงเทพมหานคร นโยบายทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ โดยโรงเรียนได้ปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะชีวิตเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง รวมทั้งส่งเสริมให้จัดการเรียนการสอนบูรณาการใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา และการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยจัดให้นักเรียนได้เป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน และเน้นการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของนักเรียน

67895027_2369145883133733_6697979443454935040_n 68648494_2369145836467071_2218537392216735744_n