วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์จัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือยุวกาชาด Day Camp

เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และคุณธรรมจริยธรรม ฝึกระเบียบ วินัย และความสามัคคีในหมู่คณะนำกระบวนการทางลูกเสือมาฝึกฝนให้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ฝึกให้ลูกเสือยุวกาชาดนำประสบการณ์ จากการอยู่ค่ายไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

70626780_2431479740233680_6935719296471400448_n 70860778_2431479523567035_7313451594161324032_n  70976445_2431490256899295_7295724614863290368_n

69869745_3052413814771967_4098482948913758208_n 70339180_2431482466900074_2000670189670105088_n 70421525_2431486693566318_711189705965699072_n 70431991_2431481530233501_509351596245647360_n 70493504_2431481906900130_4355260162865364992_n 70514784_3052413951438620_7965579117485621248_n 70672003_3052414111438604_4092044273246011392_n 70680201_2431483946899926_5675907398875742208_n 70786894_2431490536899267_4222731997690200064_n 70794204_2431485123566475_3967447353593430016_n 70894237_2431490403565947_3390941748946534400_n 71277127_2431490163565971_760261635762814976_n 71352233_2431490296899291_430419099596619776_n 70640073_2431481030233551_691667078150619136_n