เด็กหญิงชนัญชิดา​ ธรรมซองเมือง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ที่ได้รับรางวัลนักเรียน “ซื่อสัตย์ กตัญญู” พร้อมทุนการศึกษา โครงการส่งเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวทิตา และมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม

วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำน Read More …