ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​โรงเรียน​วัด​สุทัศน์​ นำ​คณะ​ครู​และ​บุคลากร​ทาง​การศึกษา​ นักศึกษา​ฝึก​ประสบการณ์​วิชาชีพ​ครู​ ร่วมสรุปรายงาน​การ​พัฒนา​บทเรียน​ร่วมกัน​ โครงการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน​ผ่านการสอนแบบ​ Active Learning​ การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกและการนิเทศภายในแนวใหม่​ ตามแนวคิด​ชุมชน​แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ​ (Professionl Learning​ Community : PLC)​

วันจันทร์ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ร่วมสรุปรายงานการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน โครงการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนผ่านการสอนแบบ Active Learning การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกและการนิเทศภายในแนวใหม่ ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professionl Learning Community : PLC) มุ่งสู่มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน โดยโรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณ ว่าที่ร้อยตรีถาวร ตรีศิลป นายวัลลภ เลิศศรี ศึกษานิเทศก์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์กับทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา

69521590_2551159761599010_4095386329032949760_n 73252558_2551161888265464_5194873544214839296_n 74479440_2551157878265865_3347015254394535936_n 74701667_2551158668265786_6731447490777710592_n 75271415_2551158784932441_2503404993659273216_n 75553044_2551158141599172_5928078350596702208_n 75603884_2551161778265475_6785951106800287744_n 75610826_2551161108265542_4533179741447913472_n 76646847_2551158354932484_3760145920918814720_n 77411446_2551161501598836_2977473025546387456_n