ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ร่วมกับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรียนรู้ร่วมกันบนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร

วันอังคาร ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ร่วมกับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรียนรู้ร่วมกันบนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร ที่มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมายและภารกิจร่วมกัน โดยการทำงานร่วมกันเป็นทีม เรียนรู้ที่ครูเป็นผู้นำร่วมกัน ผู้บริหารให้การดูแลสนับสนุนสู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการปฏิบัติงานของครู นำไปสู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นความสำเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสำคัญ และความสุขของการทำงานร่วมกัน

79374315_2616230068425312_7223075071252758528_n 79863135_2616230181758634_4880570079466487808_n 80025849_2616230245091961_597749569454866432_n 80395517_2616230678425251_9104417651962150912_n 80441450_2616230361758616_1913880217856770048_n 80551310_2616230638425255_3443014422069510144_n