ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ มอบหมายให้คณะครูนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ช่วยเหลืองานวัดสุทัศนเทพวรารามนส่วนของการจัดเตรียมและถวายน้ำปานะแด่พระภิกษุผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๘๐๐ รูป

วันที่ ๒๘ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สร Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประหยัด และเก็บออม

วันศุกร์ ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณ คุณพ่อทรัพย์ – คุณแม่วัชราภรณ์ ศิริวชิราภรณ์ ผู้ปกครองเด็กชายชญานนท์ ศิริวัชราภรณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบไอศกรีมมหาชัย จำนวน ๑ ถัง

วันศุกร์ ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระ Read More …

พระเทพปฏิภาณวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม มอบหมายให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ จัดงานอวยพรวันคล้ายวันเกิดย้อนหลังให้กับท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันศุกร์ ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ กราบขอบพระคุณในความเมตตาขอ Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณแม่นำสิน เหลืองบุษราคัม พร้อมครอบครัว รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันศุกร์ ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว Read More …