ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​โรงเรียน​วัด​สุทัศน์​ ได้กล่าวให้โอวาทและอวยพรแก่​นักศึกษาปฏิบัติ​งานประสบการณ์​วิชาชีพครู(สังเกต​การ​สอน)​ จากคณะศิลปศึกษา​ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์​ เนื่องในโอกาสนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานสำเร็จเป็นที่เรียบร้อย​

วันศุกร์ ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ ได้กล่าวให้โอวาทและอวยพรแก่นักศึกษาปฏิบัติงานประสบการณ์วิชาชีพครู(สังเกตการสอน) จากคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เนื่องในโอกาสนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานสำเร็จเป็นที่เรียบร้อย โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบคุณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นอย่างสูง ที่ได้ส่งบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเจตคติที่ดีในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานให้แก่นักเรียน

83545020_2707993812582270_7503394594386608128_n 83676268_2707994742582177_5599467031230414848_n 83840547_2707994839248834_3060565387000152064_n 83917612_2707994242582227_4866829001617833984_n 84070729_2707993739248944_6675712219868561408_n 84081929_2707993982582253_5372331860489666560_n 84181112_2707994569248861_3763897544787099648_n 84287063_2707993452582306_6321591874255585280_n