โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร ขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สายงานการบริหารสถานศึกษา และ ขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ สายงานการสอน

วันพุธ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร ขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สายงานการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ของนางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ คณะกรรมการประกอบด้วย นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการเขตพระนคร นายพงศธร ไวเชิงค้า ศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และนางสาวอมรรัตน์ ชีวังกูร หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตพระนคร รวมถึงการตรวจสอบและประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร ขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ สายงานการสอน ของนางสาวสุดาทิพย์ บุญโนนยางและนางจตุพร ผ่องอำไพ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้สละเวลาอันมีค่าในการตรวจสอบและประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสุทัศน์ โดยได้สอบถามข้อมูลให้ข้อเสนอแนะแบบกัลยาณมิตร และให้ข้อเสนอแนะและชื่นชมกระบวนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดสุทัศน์

83179033_2706052472776404_3654966093144915968_n 83509037_2706055242776127_1791673606418202624_n 83661213_2706050566109928_4434801161890955264_n 83673521_2706052739443044_7098450062514061312_n 83678989_2706055502776101_6300847895180476416_n 83712932_2706050729443245_1565777761375617024_n 83739085_2706053566109628_1968420255202017280_n 83765100_2706054016109583_2875073085290053632_n 83793860_2706054536109531_8173678997465464832_n 83799229_2706050136109971_93391924957806592_n 83811424_2706053359442982_6359334513549508608_n 83833801_2706055372776114_2714533671691354112_n 83903514_2706050999443218_1505919674049626112_n 83983114_2706051406109844_4739125738278486016_n 84007171_2706051126109872_17003122689835008_n 84764854_2706052166109768_2549362110094114816_n