โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุรวัฒน์ คล้ายมงคล อาจารย์ประจำสาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ความอนุเคราะห์จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก

วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุรวัฒน์ คล้ายมงคล อาจารย์ประจำสาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ความอนุเคราะห์จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ร่วมกับคณะครูโรงเรียนวัดสุทัศน์ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่มีผลต่อเจตคติที่ดีในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ความสามารถในการแก้ปัญหา และความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ในครั้งนี้ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว นำคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความยินดียิ่ง

82848234_2707586475956337_8394842879469551616_o 83511594_2707587632622888_3677995926829400064_o 83576720_2707594689288849_7081799874466807808_o 83583612_2707586149289703_1231278402623766528_o 83740946_2707586272623024_6026186390163685376_o 83795490_2707587382622913_8895216576727351296_o 83849822_2707587692622882_1021625913441255424_o 83870341_2707587275956257_4195644961804255232_o 83877248_2707581025956882_1109412047084322816_n 83885346_2707588002622851_7031732491509563392_o 83955165_2707587015956283_1280685365639774208_o 83984799_2707586975956287_6893176949619818496_o 84192696_2707586332623018_4856366955206017024_o 84334888_2707589342622717_1109705539379527680_o