ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีผลการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีคะแนนสูงกว่าระดับสังกัด และระดับประเทศ ทั้ง ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีผลการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีคะแนนสูงกว่าระดับสังกัด และระดับประเทศ ทั้ง ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยได้รับการสนับสนุนส่งเสริมและให้กำลังใจจาก นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ให้ความอุปถัมภ์โรงเรียน ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนทุกคนที่ได้มีความวิริยะ อุตสาหะ มีมุ่งมั่นพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีคุณภาพให้ได้มาตรฐาน และมีความสามารถเป็นที่ประจักษ์ในการเข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาในครั้งนี้

90299592_2824430510938599_997597890702475264_o    90807263_2821733627874954_520817432349114368_o