เรียน ผู้ปกครองทุกท่านตอบแบบสอบถามสำรวจความพร้อมในการเรียนออนไลน์ https://forms.gle/4X3MxPjaG81tfnzv7

เรียน ท่านผู้ปกครองทุกท่าน
ตามที่มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษาได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับการเลื่อนเปิดภาคเรียน โดยให้สถานศึกษาสำรวจความพร้อมในการเรียนแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน จัดทำสื่อการเรียนรู้ให้ครอบคลุมสำหรับผู้เรียนทั้งกลุ่มที่มีความพร้อมในการเรียนออนไลน์และกลุ่มที่ไม่มีความพร้อมในการเรียนออนไลน์ ต่อไป
โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จึงขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ปกครองกรอกแบบสำรวจความพร้อมการเรียนแบบออนไลน์ สำหรับเตรียมความพร้อมในปีการศึกษา ๒๕๖๓
https://forms.gle/4X3MxPjaG81tfnzv7

20200411_203121