โรงเรียนวัดสุทัศน์เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

โรงเรียนวัดสุทัศน์เปิดถาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

1587045751861