โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอแจ้งแนวทางการรับนักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอแจ้งกรอบระยะเวลาแนวทางการรับนักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2563 ดังไฟล์รายละเอียดดังแนบ โดยสามารถโทรศัพท์แจ้งชื่อ – นามสกุล วัน เดือน ปีเกิดของนักเรียน ในการสมัครเรียนและรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๔๓๓๑
Website : http://wst.ac.th/
facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100001150347033

94483947_2888229041225412_8172754600244281344_n