สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4 on ครอบคลุมทุกกลุ่ม ประกอบด้วย ONLINE ON-AIR ON HAND และ ON SITE

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Read More …

นางดวงจิต พีระพลชัยกุล ผู้อำนวยการกองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน และคณะตรวจเยี่ยมติดตาม จากสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร นางสาวอมรรัตน์ ชีวังกูร หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตพระนคร ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด –๑๙)

วันศุกร์ ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางดวงจิต พีระพลชัยกุล ผู้ Read More …

ขอกราบขอบพระคุณ คุณอัจราพรรณ คณาธนะวนิชย์ มีความห่วงใยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ที่มาปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรรักษาความปลอดภัยในช่วงปิดภาคเรียน ให้ความอนุเคราะห์มอบโดนัทคริสปี้ครีม (Krispy Kreme)

วันจันทร์ ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ Read More …

นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ ดำเนินการแจกอาหารเสริมนม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนดื่มช่วงก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันจันทร์ ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ Read More …

แผนการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แผนการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบ Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ผ่าวิกฤต สุ้ภัย COVID 19) ของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ขออนุญาตประชาสัมพั Read More …