ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีผลการทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (NT) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดระดับสังกัดและระดับประเทศ ทั้ง ๒ ด้าน

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีผลการทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (NT) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดระดับสังกัดและระดับประเทศ ทั้ง ๒ ด้าน คือ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics)และความสามารถด้านภาษาไทย (Thai Language) โดยได้รับการสนับสนุนส่งเสริมและให้กำลังใจจาก นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ให้ความอุปถัมภ์โรงเรียน ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนทุกคนที่ได้มีความวิริยะ อุตสาหะ มีมุ่งมั่นพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีคุณภาพให้ได้มาตรฐาน และมีความสามารถเป็นที่ประจักษ์ในการเข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาในครั้งนี้

95699606_2908574625857520_1396263060129185792_o  95737496_2908574739190842_8936456899948183552_o
 95666454_2908574929190823_6589768322252800_o 95723888_2908575032524146_3357400386532016128_o