นางดวงจิต พีระพลชัยกุล ผู้อำนวยการกองเสริมสร้าง​สมรรถนะ​นักเรียน​ และคณะตรวจเยี่ยมติดตาม​จากสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร​ นางสาวอมรรัตน์​ ชี​วัง​กูร​หัวหน้าฝ่ายการศึกษา​ สำนักงานเขตพระนคร ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด –๑๙)

วันพฤหัสบดี ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางดวงจิต พีระพลชัยกุล ผู้อำนวยการกองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน และคณะตรวจเยี่ยมติดตามจากสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร นางสาวอมรรัตน์ ชีวังกูรหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตพระนคร ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด –๑๙) ในด้านการจัดการฐานข้อมูลของนักเรียน การออกแบบการเรียนรู้ การจัดทำสื่อและเอกสารประกอบรวมถึงตรวจสอบช่องทางการสื่อสารของผู้เรียนและผู้ปกครอง พร้อมทั้งแนะนำและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการในระยะที่ ๑ โดยมีนางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูเวรประจำวัน ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ขอขอบคุณในความห่วงใยที่มีให้โรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีเสมอมา

95630579_2918279098220406_8365428353561264128_n 95674463_2918279188220397_1159883491974840320_n 95652595_2918279791553670_1156846696693497856_n 95663794_2918279614887021_4957433157793087488_n 95685947_2918279528220363_7741496749369327616_n 95701748_2918279738220342_3858101884283781120_n 96140662_2918280444886938_8279258798363770880_n 95614659_2918279674887015_8405794745426640896_n