แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ผ่าวิกฤต สุ้ภัย COVID 19) ของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ผ่าวิกฤต สุ้ภัย COVID 19) ของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร