นางดวงจิต พีระพลชัยกุล ผู้อำนวยการกองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน และคณะตรวจเยี่ยมติดตาม จากสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร นางสาวอมรรัตน์ ชีวังกูร หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตพระนคร ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด –๑๙)

วันศุกร์ ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางดวงจิต พีระพลชัยกุล ผู้อำนวยการกองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน และคณะตรวจเยี่ยมติดตาม จากสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร นางสาวอมรรัตน์ ชีวังกูร หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตพระนคร ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด –๑๙) ในด้านการจัดการฐานข้อมูลของนักเรียน การออกแบบการเรียนรู้ การจัดทำสื่อและเอกสารประกอบรวมถึงตรวจสอบช่องทางการสื่อสารของผู้เรียนและผู้ปกครอง พร้อมทั้งแนะนำและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการในระยะที่ ๑ (ครั้งที่ ๒) โดยมี นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำครูเวรประจำวันให้การต้อนรับ รายงานผลการดำเนินงาน ขอขอบคุณในความห่วงใยที่มีให้โรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีเสมอมา

99420881_2955687121146270_2288777162821468160_o