นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ ดำเนินการแจกอาหารเสริมนม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนดื่มช่วงก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันจันทร์ ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ ดำเนินการแจกอาหารเสริมนม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนดื่มช่วงก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ On-line ของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้ปกครองมารับนมตามวันและเวลาที่กำหนด จัดระบบการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ลดเสี่ยงเลี่ยง Covid ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการรับอาหารเสริมนม (นม) โรงเรียน ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย

97568446_2948969448484704_6294411487255461888_o

97486067_2948826758498973_1743499573894053888_o

97787057_2948826598498989_7845006672383705088_o