ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ ดำเนินการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ ดำเนินการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุนรัฐบาล ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน) ให้มีความพร้อมสำหรับนักเรียนทุกคนในวันเปิดภาคเรียน

82223238_3046801738701474_880173329040756293_n 84098290_3046801665368148_487281547152350613_n 106002585_3046802055368109_980385206005056459_n 106003201_3046802275368087_1670041158558704141_n 106079803_3046801805368134_7269754549965305767_n   106128727_3046801885368126_4992020268730415105_n 106196853_3046801605368154_5951785228247525192_n 106080436_3046802502034731_7276722859643250370_n106007827_3046801958701452_2964183170041430480_n 106015532_3046802365368078_7603754662883041835_n  106100847_3046802118701436_3024756297697851626_n