ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทัศน์บริเวณสวนเกษตรพอเพียงตามศาสตร์พระราชา

นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทัศน์บริเวณสวนเกษตรพอเพียงตามศาสตร์พระราชา โรงเรียนวัดสุทัศน์ เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแก่นักเรียน ในวันเปิดภาคเรียน เพื่อนักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องความสำคัญของการปลูกพืชผักสวนครัว การบริโภคผักปลอดสารพิษ การได้ลงมือปฏิบัติจริงในกิจกรรมโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ

72641321_3046799825368332_9005317711382179078_n 105492388_3046799262035055_804976650876191140_n 106004645_3046798878701760_9078748342941990436_n 106023053_3046799612035020_5570084626451242026_n 106047767_3046798482035133_2195096126192158422_n 106058563_3046800385368276_4494330216006060257_n 106059227_3046799502035031_4898882574098651036_n 106065371_3046799358701712_4154861786830254355_n 106080437_3046799705368344_9190205372615903838_n 106117673_3046799922034989_1690579815966088491_n 106272653_3046798705368444_2369789506748069828_n 106032995_3046798565368458_6520652802571874451_n 106027705_3046800272034954_5678522665601652154_n 106031769_3046799982034983_7175580591152350574_n