โรงเรียนวัด​สุทัศน์​ ขออนุญาต​แนะนำขั้นตอนการรับส่งนักเรียน ผ่านจุดคัดกรองในวันเปิดภาคเรียน​ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ในสถานศึกษา

เรียนผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่าน โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขออนุญาตแนะนำขั้นตอนการรับส่งนักเรียน ผ่านจุดคัดกรองในวันเปิดภาคเรียน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ในสถานศึกษา โดยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีความพร้อมในการให้บริการแก่นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน ให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยสูงสุด

Untitled