โรงเรียนวัด​สุทัศน์​ ขออนุญาต​แนะนำอุปกรณ์​ของใช้ส่วนตัว​ ที่นักเรียนควรเตรียม มาโรงเรียน​ในวันเปิด​ภาคเรียน​ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในสถานศึกษา

เรียนผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่าน โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขออนุญาตแนะนำอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว ที่นักเรียนควรเตรียม
มาโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ในสถานศึกษา โดยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีความพร้อมในการแนะนำให้บริการแก่นักเรียนให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุด

106096209_3046842082030773_6214767304913014018_o