นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร มอบหมายให้นายสัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อแจ้งข้อราชการ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งผลการดำเนินการตามนโยบายและภารกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานเขตพระนครประชุมมอบนโยบายให้กับสถานศึกษาในสังกัด  วันจันทร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายสุรเดช อำนวยสาร     ผู้อำนวยการเขตพระนคร มอบหมายให้นายสัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อแจ้งข้อราชการ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งผลการดำเนินการตามนโยบายและภารกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนางสาวอมรรัตน์ ชีวังกูร หัวหน้าฝ่ายการศึกษา นางสาวพรพิมล บุญคชา หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักเขตพระนคร ทั้ง ๑๑ โรงเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ในโอกาสนี้ ได้มอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรแก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ที่มีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดย นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์รับมอบเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดอินทรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร Kanjana Chansrakaew

108224674_3090722534309394_2731917908964753800_o 108775343_3090722640976050_6283153780438560880_o 109483290_3090722700976044_4254972195205024174_o 109547055_3090722587642722_2718699469431345381_o