คุณแม่ดวงพร จาตุรนต์รัศมี กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุทัศน์ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา Huawei Tablet MatePad T8 WIFI จำนวน ๔ เครื่อง

วันพุธ ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓
คุณแม่ดวงพร จาตุรนต์รัศมี กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุทัศน์ มีความห่วงใยนักเรียนที่มีความขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา Huawei Tablet MatePad T8 WIFI จำนวน ๔ เครื่อง อุปกรณ์ครบ ราคา ๑๓,๖๐๐ บาท เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีการศึกษา โดยมุ่งหวังให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เรียน นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู บุคลากรและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ร่วมรับมอบและขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยอวยพรให้ คุณแม่ดวงพร จาตุรนต์รัศมี ผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การอุปถัมภ์ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีเสมอมา ให้ท่านจงมีแต่ความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดขอให้สมดังความปรารถนาทุกประการ