โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบคุณกรุงเทพมหานคร และมูลนิธิโอสถานุเคราะห์ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบกระดาษเอ ๔ ให้กับนักเรียนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓
โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบคุณกรุงเทพมหานคร
และมูลนิธิโอสถานุเคราะห์ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบกระดาษเอ ๔
ให้กับนักเรียนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษา
นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ สนับสนุนให้คณะครูและนักเรียน
ได้นำกระดาษที่ได้รับไปใช้ประโยชน์
ในกิจกรรมการเรียนการสอน