คณาจารย์​จากมหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​ธนบุรี​ เข้านิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา​ชั้นปีที่​ ๕ กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษาและคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๑ ณ โรงเรียนวัดสุทัศน์

วันพุธ ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓
นางสาวกาญจนา​ จันทร์​สระแก้ว​ ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​ โรงเรียน​วัด​สุทัศน์​ นำ​คณะ​ครู​ บุคลากร​ทาง​การศึกษา​และนักเรียน​ ร่วมกันต้อนรับ​คณาจารย์​จากมหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​ธนบุรี​และขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์เข้านิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา​ชั้นปีที่​ ๕ กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษาและคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๑ พร้อมทั้งกล่าวคำชื่นชมโรงเรียนเรื่องการดูแลนักศึกษาในฐานะศูนย์ฝึกประสบการณ์​วิชาชีพ​ครู​ โดยโรงเรียนอาศัยรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันบนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร ที่มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมายและภารกิจร่วมกัน โดยการทำงานร่วมกันเป็นทีม เรียนรู้ที่ครูเป็นผู้นำร่วมกัน ผู้บริหารให้การดูแลสนับสนุนสู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการปฏิบัติงานของครู นำไปสู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นความสำเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสำคัญ และความสุขของการทำงานร่วมกัน