โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอขอบพระคุณ คุณณรงค์ แต่โสภาพงษ์และคุณสุคนธ์ทิพย์ ป้องกันภัย (แต่โสภาพงษ์) ให้ความอนุเคราะห์มอบเครื่องปรับอากาศ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓
มีข่าวดีแจ้งให้ทราบ
พระเทพปฏิภาณวาที
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เจ้าคณะเขตดุสิต
ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์
ขอแจ้งข่าวดี แก่ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ ด้วย คุณณรงค์ แต่โสภาพงษ์และคุณสุคนธ์ทิพย์ ป้องกันภัย (แต่โสภาพงษ์) ให้ความอนุเคราะห์มอบเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู ราคาเครื่องละ ๒๕,๐๐๐ บาท
จำนวน ๓ เครื่อง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ซึ่งท่านทั้งสองเป็นผู้ใหญ่ใจดี ที่ให้การอุปถัมภ์โรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีเสมอมา
โดยมีความปรารถนาดีเพื่อให้อากาศภายในห้องเรียนสะอาด
ส่งผลดีโดยตรงต่อสุขภาพของนักเรียน