พิธีประจำหมู่ยุวกาชาด โรงเรียน​วัด​สุทัศน์ โดยดำเนินกิจกรรม​มอบเข็มเครื่องหมายสมาชิกใหม่ และให้โอวาทแก่ยุว​กาชาด

พิธีประจำหมู่ยุวกาชาด โรงเรียน​วัด​สุทัศน์​นางสาวกาญจนา Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ ร่วมต้อนรับนางสาวอมรรัตน์​ ชี​วัง​กูร​ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา รวมถึงเจ้าหน้าที่​ของสํานัก​งานเขตพระนคร​ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจติดตาม การดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน โครงการอาหารเช้า – อาหารกลางวัน ติดตามสอบถามความต้องการความช่วยเหลือ และมอบกำลังใจให้กับผู้บริหาร คณะครู บุคลากร

วันพฤหัสบดี ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓นางสาวกาญจนา จันทร์สร Read More …

คุณแม่นำสิน เหลืองบุษราคัม (แต่โสภาพงษ์) ให้ความอนุเคราะห์มอบเครื่องแบบ ให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด เชื้อไวรัส โควิด-๑๙ (COVID-๑๙)

วันจันทร์ ที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓พระเทพปฏิภาณวาที ผู้ช่ว Read More …

คณะครูเข้ารับการฝึกอบบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Coding สำหรับครูประถมศึกษา” ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของโรงเรียนวัดสุทัศน์ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วันเสาร์​ ที่​ ๑​ กรกฎาคม​ พ.ศ.๒๕๖๓นางสาวกาญจนา จันทร์ส Read More …

ในศุกร์ ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดสุทัศน์ ดำเนินกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

ในศุกร์ ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผ Read More …

นายสัมฤทธิ์​ สุมาลี​ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร ให้ความอนุเคราะห์เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ และติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันแก่นักเรียน

วันศุกร์ ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓นายสัมฤทธิ์​ สุมาลี​ ผู Read More …