คณะครูเข้ารับการฝึกอบบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Coding สำหรับครูประถมศึกษา” ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของโรงเรียนวัดสุทัศน์ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วันเสาร์​ ที่​ ๑​ กรกฎาคม​ พ.ศ.๒๕๖๓
นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ส่งเสริมให้คระครูเข้ารับการฝึกอบบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Coding สำหรับครูประถมศึกษา” ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของโรงเรียนวัดสุทัศน์ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอบขอบคุณคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรในการอบรม และร่วมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนครูสู่การเป็นครูมืออาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ