คุณแม่นำสิน เหลืองบุษราคัม (แต่โสภาพงษ์) ให้ความอนุเคราะห์มอบเครื่องแบบ ให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด เชื้อไวรัส โควิด-๑๙ (COVID-๑๙)

วันจันทร์ ที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓
พระเทพปฏิภาณวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เจ้าคณะเขตดุสิต
ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์
ขอแจ้งข่าวดีแก่ เด็กชายทนงศักดิ์ เชื้อจาก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
โรงเรียนวัดสุทัศน์ ด้วย คุณแม่นำสิน เหลืองบุษราคัม (แต่โสภาพงษ์)
รองประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์
ให้ความอนุเคราะห์มอบเครื่องแบบ ให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด เชื้อไวรัส โควิด-๑๙ (COVID-๑๙)
ซึ่งท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การอุปถัมภ์โรงเรียนวัดสุทัศน์
ด้วยดีเสมอมา โดยมีความปรารถนาดีเพื่อให้นักเรียน
ได้รับเครื่องแบบและอุปกรณ์ที่มีความจำเป็น นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์
คณะครูและนักเรียนขอขอบพระคุณ ในความห่วงใยที่มีให้ผู้บริหาร คณะครู
บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ ด้วยดีเสมอมา