ในศุกร์ ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดสุทัศน์ ดำเนินกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

ในศุกร์ ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ส่งเสริมให้คณะครู บุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูดำเนินกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านภาษาไทย และเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของนักเรียนให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป