พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขันกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ของโรงเรียนวัดสุทัศน์

วันอังคาร ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์
นำข้าราชการครู บุคลากร
นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู
และนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดสุทัศน์
โดยภายในกิจกรรมได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน
ที่ได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขันกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๖๓ ของโรงเรียนวัดสุทัศน์ ในกิจกรรมดังต่อไปนี้
๑. กิจกรรมการประกวดแข่งขันคัดลายมือ
๒. กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี
๓. กิจกรรมการประกวดเขียรเรียงความ
๔. กิจกรรมการประกวดบัตรอวยพรวันแม่
๕. กิจกรรมการประกวดบัตรถวายพระพร
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ตลอดจนให้นักเรียนได้แสดงถึงความรัก ความผูกพัน
และความกตัญญูต่อคุณแม่