พิธีมอบเครื่องปรับอากาศ จากคุณณรงค์ แต่โสภาพงษ์ คุณสุคนธ์ทิพย์ ป้องกันภัย (แต่โสภาพงษ์) ให้ความอนุเคราะห์เดินทางมามอบ เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๕,๓๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง มูลค่า ๘๔,๐๐๐ บาท

วันจันทร์ ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓
พิธีมอบเครื่องปรับอากาศ
พระเทพปฏิภาณวาที
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม
เจ้าคณะเขตดุสิต
ประธานกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนวัดสุทัศน์
ขอแจ้งข่าวดีแก่ ผู้บริหาร คณะครู
บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์
ด้วยคุณณรงค์ แต่โสภาพงษ์ คุณสุคนธ์ทิพย์ ป้องกันภัย
(แต่โสภาพงษ์)
ให้ความอนุเคราะห์เดินทางมามอบ
เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๕,๓๐๐ บีทียู
จำนวน ๓ เครื่อง มูลค่า ๘๔,๐๐๐ บาท
ติดตั้งภายในห้องเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์
เสร็จเป็นที่เรียบร้อย พร้อมให้โอวาทนักเรียน
ในการปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่ดี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด
ของคุณสุคนธ์ทิพย์ ป้องกันภัย (แต่โสภาพงษ์)
นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมคณะครูและบุคลากร
นำนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ จัดพิธีรับมอบและขอขอบคุณ
ในความปรารถนาดีที่ท่านทั้งสอง
มีให้กับโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีเสมอมา