พิธีสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร่วมกับคุณแม่มาลี วรปัญญา อุบาสก อุบาสิกา พร้อมทั้งพสกนิกร พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า

วันพุธ ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓
นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์
ได้รับความเมตตาจาก
พระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดี
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔
รองแม่กองธรรมสนามหลวง ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์
ให้นำข้าราชการครูเข้าร่วม
พิธีสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติ
ถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ร่วมกับคุณแม่มาลี วรปัญญา
อุบาสก อุบาสิกา
พร้อมทั้งพสกนิกร พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า
ในครั้งนี้ นายวุฒิชัย วรชิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส
และผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์
ได้รับเกียรติให้จุดธูปเทียนโต๊ะหมู่พระไตรปิฎก
ด้านหน้าองค์พระสุนทรีวาณี
ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร