โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ขอขอบพระคุณ คุณกัลยา สุสมบูรณ์ และครอบครัว มีความห่วงใยในสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ ให้ความอนุเคราะห์มอบหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียน (LEHACO Antibacterial Face Mask) จำนวน ๕๐ กล่อง ๒,๕๐๐ ชิ้น เพื่อร่วมกันรณรงค์การควบคุมและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

วันจันทร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร
ขอขอบพระคุณ คุณกัลยา สุสมบูรณ์ และครอบครัว
มีความห่วงใยในสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์
ให้ความอนุเคราะห์มอบหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียน
(LEHACO Antibacterial Face Mask)
จำนวน ๕๐ กล่อง ๒,๕๐๐ ชิ้น
เพื่อร่วมกันรณรงค์การควบคุมและป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ป้องกันระบบทางเดินหายใจจากมลพิษ
สารพิษ และเชื้อโรคต่างๆ ส่งผลดีต่อสุขภาพของนักเรียน
ในครั้งนี้ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์
นำคณะครู จัดพิธีมอบหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนทุกคน
ขอให้คุณกัลยา สุสมบูรณ์ และครอบครัว
ประสบแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรง
คิดหวังสิ่งใดก็สมดังปรารถนา