เปิดเวทีให้นักเรียนผู้ลงสมัคร เข้าชิงตำแหน่งประธานและสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้แถลงนโยบายของพรรค เพื่อหาเสียงในการเลือกตั้งประธานนักเรียน

กระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยในโรงเรียน
จะส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
เป็นพื้นฐานสำหรับการอยู่ร่วมกันในชุมชนและสังคม
เตรียมความพร้อมให้นักเรียนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพในอนาคต
การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียน
ได้รู้จักกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกติกาของสังคม
ตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของตน
รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมอย่างเหมาะสม
โดย นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์
เปิดเวทีให้นักเรียนผู้ลงสมัคร
เข้าชิงตำแหน่งประธานและสภานักเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้แถลงนโยบายของพรรค
เพื่อหาเสียงในการเลือกตั้งประธานนักเรียนที่จะมีขึ้น
โดยได้รับความสนใจจากคณะครู บุคลากรและนักเรียน
โรงเรียนวัดสุทัศน์เป็นอย่างดี