โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน จัดกิจกรรมสวดมนต์วันพระ เข้าวัด ฟังธรรม รักษาศีล ๕

วันอังคาร ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์
นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
จัดกิจกรรมสวดมนต์วันพระ เข้าวัด ฟังธรรม รักษาศีล ๕
โดยได้รับความเมตตาจาก
พระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดี กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔
ให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการปฏิบัติกิจกรรม
ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตา
ที่มีต่อโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีตลอดมา