การเยี่ยมชมโรงเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดี ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยา Read More …

กิจกรรมเศรษฐีน้อย เพื่อส่งเสริมนักเรียน ให้รู้จักการประหยัดและเก็บออมไว้ใช้ในยามจำเป็น

วันศุกร์ ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผ Read More …

พระเดชพระคุณ พระเทพปฏิภาณวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เจ้าคณะเขตดุสิต ประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ มอบผลไม้(เงาะโรงเรียน) ให้ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓นางสาวกาญจนา จันทร์ส Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่น ปีที่ ๓ สถานศึกษาปลอดภัย มีผลคะแนนมากกว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์

วันอังคาร ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว Read More …