การเยี่ยมชมโรงเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดี ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
คณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
ภาคกลางตอนบน เข้าตรวจติดตามประเมินผล
การดำเนินงานและเยี่ยมชมโรงเรียน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาท้องถิ่น
โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
รายวิชาวิทยากรณคำนวณระดับประถมศึกษา
โดย นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์
นำคณะครู นักเรียนร่วมต้อนรับและนำเสนอผลงาน
โครงงาน เรื่อง เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ
โดยนักเรียนเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
โดยใช้บอร์ด microbit
ในรายวิชาวิทยาการคำนวณ
ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์และคำแนะนำที่ดี
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ให้มีคุณภาพส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน