การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
กระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยในโรงเรียนจะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการนำไปใช้สังคมและชุมชนเป็นการเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตเป็นการสร้างลักษณะนิสัยให้เด็กได้รู้จักระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และกติกาของสังคม ตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของตน ทีมงาน รับผิดชอบชุมชน และสังคมได้อย่างเหมาะสม โดยโรงเรียนวัดสุทัศน์นำรูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นประชาธิปไตย รู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่ และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชนัญชิดา ธรรมซองเมือง ประธานนักเรียนรวมถึงคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์