กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ เข้าวัด ฟังธรรม รักษาศีล ในวันธรรมสวนะ

วันพุธ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์
นำคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ เข้าวัด ฟังธรรม รักษาศีล ในวันธรรมสวนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน
ได้ปฏิบัติตนตามแบบพุทธศาสนิกชนที่ดี
ด้านการสวดมนต์ไหว้พระ รักษาศีลในวันธรรมสวนะ
เห็นคุณค่าของหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
และนำหลักธรรมปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
โดยได้รับความเมตตาจาก
พระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดี กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔
ให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการปฏิบัติกิจกรรม
ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตา
ที่มีต่อโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีตลอดมา